Polska
Kontakt
Kontakt

Veolia Water Technologies
Sp. z o.o.
ul. Puławska 2
02-566 Warszawa 
tel.: +48 (22) 568 83 00
fax: +48 (22) 568 83 04

e-mail: info.poland@veolia.com

Biura Regionalne
 • Oddział w Krakowie
  ul. Balicka 48
  30-149 Kraków
  tel.: +48 (12) 423 38 66
  fax: +48 (12) 423 34 82
 • Oddział w Tychach
  ul. Metalowa 3
  13-100 Tychy
  tel: + 48 (32) 217 82 06
  fax: +48 (32) 328 48 65

Kompleksowe rozwiązania dla gospodarki wodno-ściekowej

Usługi

Oferujemy profesjonalne zarządzanie gospodarką wodną i ściekową

Będąc firmą o światowym zasięgu w dziedzinie usług związanych z wodą zapewniamy najwyższą efektywność naszych rozwiązań poprzez wykorzystanie znanych i stosowanych na całym świecie technologii i know-how

Wartość

Tworzymy ją dla naszych Klientów

Nasze wszechstronne rozwiązania i technologie mają na celu podniesienie wartości użytkowej wody i oczyszczonych ścieków. Dzięki połączeniu działalności na skalę lokalną z ogólnoświatową siecią ekspertów opracowujemy najlepsze dostępne rozwiązania pozwalające oczyścić lub ponownie wykorzystywać wodę i ścieki, produkować lub odzyskiwać energię oraz wykorzystywać produkty uboczne

Odpowiedzialność

Jest fundamentem wszystkich naszych działań

Wspieramy klientów w podejmowanych wyzwaniach ekologicznych i ekonomicznych oferując im innowacyjne programy zrównoważonego rozwoju uwzględniające ślad węglowy i wodny. Nasze poczucie odpowiedzialności w polityce wewnętrznej firmy przejawia się troską o sprawy bezpieczeństwa, dbałością o różnorodność oraz osobiste zaangażowanie pracowników

Case studies

 • Sektor przemysłowy

  Stacja uzdatniania wody dla firmy Jurassic Salmon Sp. z o.o. w Szczecinie

  W ramach kontraktu, obejmującego zakresem realizację stacji odżelaziania wody dla farmy łososia należącej do firmy Jurassic Salmon Sp. z o.o. w Szczecinie, Veolia Water Technologies Sp. z o.o. dostarczyła układ 4 filtrów ze złożem żwirowym o odpowiedniej gradacji wraz z szafą zasilająco-sterującą, systemem płukania wodą przefiltrowaną oraz filtracją doczyszczającą zawiesinę do poziomu poniżej 15 µm. 

 • Sektor komunalny

  Modernizacja Oczyszczalni Ścieków "Czajka", Warszawa

  Celem rozbudowy i modernizacji mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych "Czajka" było zwiększenie przepustowości z 240 000 m3/d do 435 300 m3/d. Zmodernizowana oczyszczalnia działa na zasadzie osadu czynnego z użyciem azotu (procesy nitryfikacji i denitryfikacji - technologia BIODENITRO®) oraz defosfatacji z końcowym suszeniem odwodnionego osadu, produkcją biogazu i kogeneracją. Na oczyszczalni zainstalowano system sterowania STAR®, kontrolujący i sterujący pracą biologicznej części oczyszczalni. Odwodniony osad z oczyszczalni jest kierowany na Stację Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych. 

 • Sektor komunalny

  Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych na OŚ "Czajka", Warszawa

  Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych wybudowana na Oczyszczalni Ścieków "Czajka" jest niezwykle zaawansowaną technologicznie instalacją przekształcającą termiczne osady i inne odpady poprocesowe pochodzące z OŚ "Czajka" oraz osady dowożone z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków "Południe".  Na stacji zastosowano technologię spalania osadów w złożu fluidalnym Pyrofluid®, system wymiany i odzysku ciepła oraz trzystopniowy system oczyszczania spalin typu suchego, w tym technologię SCR skutkujacą niższym oddziaływaniem na środowisko niż przewidziane w regulacjach.

 • Sektor przemysłowy

  Oczyszczalnia wód kopalnianych dla Kopalni Węgla Brunatnego „Turów" w Bogatyni (projekt Turów II)

  Celem budowy oczyszczalni było oczyszczenie wód pochodzących z odkrywki kopalni węgla brunatnego w stopniu wymaganym przez obowiązujące przepisy, pozwalającym na ich zrzut do potoku Biedrzychówka.
  Wybudowana oczyszczalnia została wyposażona w dwie linie ActifloTM o tej samej przepustowości hydraulicznej oraz pełną linię osadową bazującą na odwadnianiu osadów na prasach taśmowych. Zastosowane rozwiązanie pozwoliło uzyskać redukcję zawiesiny z maksymalnego poziomu 2500 mg/l do wartości poniżej 35 mg/l przy maksymalnym przepływie 40,8 m3/min.

 • Sektor przemysłowy

  Budowa zakładowej oczyszczalni ścieków dla firmy Ekoland sp. z o.o. w Tychach (Grupa Maspex)

  Inwestycja polegała na realizacji pod klucz nowej wysokoefektywnej oczyszczalni ścieków przemysłowych. W rozwiązaniu zastosowano sekwencję procesu beztlenowego i tlenowego - układ będący standardem firmy Veolia Water Technologies dla przemysłu owocowo-warzywnego. 

Veolia Water Technologies

Odnawiamy zasoby świata

oczyszczanie ścieków

Posiadamy najlepsze dostępne technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz wiedzę jak je łączyć w celu stworzenia indywidualnych rozwiązań, które pomagają miastom i producentom przemysłowym zarządzać zasobami wody, optymalizować jej zużycie i ją odzyskiwać.

Nasze technologie

Opatentowane procesy, systemy pakietowe i specjalistyczne rozwiązania

Rozwiązania dla Akwakultury

Veolia Water Technologies oferuje wiodące rozwiązania dla branży akwakultury, umożliwiające prowadzenie działalności produkcyjnej w sposób odpowiedzialny i zapewniający równowagę ekologiczną. więcej ->>